slider

Strefa gwardzisty

Stowarzyszenie „Bezpieczna Lubelszczyzna” (SBL) zostało powołane w 2011 roku przez grupę pasjonatów chcących podejmować zorganizowane działania na rzecz bezpieczeństwa w regionie i kraju. Statut stowarzyszenia został uzgodniony z Ministerstwem Obrony Narodowej. Najważniejsze cele statutowe SBL to:
1) promowania bezpiecznych zachowań obywateli,2) rozwijanie umiejętności strzeleckich oraz związanych z samoobroną na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa,3) edukacja na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań związanych z bezpieczeństwem i obronnością,4) współdziałanie i wspomagania organów administracji publicznej, w szczególności samorządowych i działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, oraz innych podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego,5) aktywizowanie ludności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i społeczności lokalnych,6) uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego,Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez podejmowanie licznych inicjatyw:
– informacyjnych (np. kampania „Oblicza NIEbezpieczeństwa”),
– edukacyjnych (np. konferencja „Bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych”),
– wychowawcze (sportowe festyny rodzinne „Sportowe Rozpoczęcie Wakacji”)
– okołopolityczne (aktywne uczestnictwo w spotkaniach Rady Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołanej przez Prezydenta Miasta Lublin).

W drugiej połowie 2015 roku w ramach struktur stowarzyszenia została powołana Gwardia Wsparcia Bezpieczeństwa Obywatelskiego – organizacja paramilitarna, której zadaniem jest kształcenie ludności cywilnej w zakresie zachowań proobronnych w czasie pokoju, wojny oraz w wypadku klęski żywiołowej.

Zadania GWBO na czas pokoju:

 • wychowanie patriotyczne i wojskowe poprzez realizację wspólnych uroczystości patriotycznych, historycznych i wojskowych
 • działalność oświatowo-wychowawcza, w tym m.in. przez prowadzenie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, szkolenia w zakresie przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa
 • szkolenie ochotników na potrzeby przygotowania rezerw osobowych
 • kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie zainteresowań obronnością i wojskiem
 • kultywowanie wartości narodowych i tradycji oręża polskiego
 • udział w realizacji zadań związanych ze szkoleniem w ramach bezpieczeństwa powszechnego (ratownictwa, ochrony ludzi, mienia, środowiska itp.)
 • wsparcie służb w ramach: izolowania zagrożonego terenu (rejonu), pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji poszkodowanych i rannych, usuwania skutków niemilitarnych sytuacji kryzysowych

Zadania GWBO na czas wojny:

Członkowie GWBO, będący żołnierzami rezerwy i zdolni do służby wojskowej zostaną wcieleni do jednostek wojskowych. Niezmobilizowana część członków GWBO będzie wykonywać zadania mające na celu szeroko pojętą ochronę ludności poprzez:

 • monitorowanie, informowanie i ostreganie o zagrożeniach
 • ratowanie życia lub zdrowia ludzi i zwierząt
 • ochronę dóbr kultury, mienia i środowiska
 • udzielanie doraźnej pomocy humanitarnej poszkodowanym w działaniach wojennych

REGULAMIN GWBO

Prawne podstawy funkcjonowania:
– Konstytucja Rzeczypospolitej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm)
– Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)
– Ustawa z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144)
Strefa Kandydata
Strefa Gwardzisty
Szkolenia
Polski Instytut Sportu i Rekreacji

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress